Όροι & Προϋποθέσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την εκ μέρους της BNI Greece συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στη Φόρμα Εγγραφής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος franchise/ Φόρμα Εγγραφής Επισκέπτη, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και διεύρυνση της BNI στην Ελλάδα και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του εν λόγω σκοπού και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται η HELLENIC BUSINESS NETWORK M.I.K.E. εκπρόσωπος της ΒΝΙ στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου παρέχω τη ρητή μου συγκατάθεση ότι θα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προωθητικές ενέργειες του ως άνω σκοπού της BNI καθώς και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ημερίδες ή εκπαιδευτικά σεμινάρια.
2. Επίσης δηλώνω ότι ενημερώθηκα  ότι, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς μου, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97, έχω δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για τα προσωπικά δεδομένα, που με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ό,τι σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την HELLENIC BUSINESS NETWORK M.I.K.E. εκπρόσωπο της ΒΝΙ στην Ελλάδα.
3. H  HELLENIC BUSINESS NETWORK δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται στην Φόρμα Εγγραφής και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων έστω και αν αυτά καταχωρούνται αυτοβούλως από τους ενδιαφερόμενους.
4. H HELLENIC BUSINESS NETWORK επίσης δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄εντολή της, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχό της. 
5. Τέλος η HELLENIC BUSINESS NETWORK δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. 

The Latest From BNI View All

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.