Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις
 
1. Η παρούσα ιστοσελίδα www.bni-greece.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε από την ΒΝΙ GREECE (εφεξής η «Εταιρεία») προκειμένου να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες (εφεξής οι «Υπηρεσίες») στους επισκέπτες της. Η χρήση της διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, με τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να συμμορφωθούν αφού πρώτα τους διαβάσουν προσεκτικά. Η παραμονή και η περιήγηση του επισκέπτη στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσα από αυτή συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ανεξάρτητα από την εγγραφή ή μη του επισκέπτη. Αν ο επισκέπτης δε συμφωνεί με τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις ή είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) χρονών δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.
2. Το περιεχόμενο της παρούσα ιστοσελίδας (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Ως εκ τούτου δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε επισκέπτη ή xρήστη.
3. Επιπλέον το περιεχόμενο της παρούσα ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιείται μονομερώς από την Εταιρεία, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και όρια και επίσης χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών.
4. Η εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της ασφάλειας αυτής. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου της. Επίσης, η Εταιρεία  δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω links ή banner. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
5. H  BNI GREECE δηλώνει ότι τελεί σε διαδικασία συμμόρφωσης με το νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα ΕΕ 679/2016 (εφεξής Γενικός Κανονισμός GDPR) και ως εκ τούτου θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται στην Φόρμα Εγγραφής και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση δεδομένων που κρίνονται μη απαραίτητα.
6. H BNI GREECE επίσης δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄εντολή της, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχό της.
7. Τέλος η BNI GREECE δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. 
8. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

The Latest From BNI View All

Θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας?