Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού τόπου bnigreece.gr

Α. Αντικείμενο του Website

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, bni-greece.com έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρίας με την επωνυμία HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει  στην Αθήνα με ΑΦΜ 800660839 ΔΟΥ Χαλανδρίου λειτουργεί δε με αντικείμενο την Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και το referral marketing μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών, εκπροσωπώντας τον παγκόσμιο οργανισμό ΒΝΙ στην Ελλάδα. Ο δικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους  συνεργάτες, διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες  και μέλη ή υποψήφια μέλη της ΒΝΙ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας με πολλούς τρόπους:

  • Να περιηγείστε, να αναζητάτε και να βρίσκετε πληροφορίες για την HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE και τις υπηρεσίες της και την ΒΝΙ, να προγραμματίζετε και να δηλώνετε συμμετοχή σε επιχειρηματικές ομάδες της ΒΝΙ, να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σας ως μέλος, να αγοράζετε συνδρομές ή και συμμετοχές σε εκδηλώσεις,
  • Να περιηγείστε, να βρίσκετε πληροφορίες για εκδηλώσεις ή συνέδρια, να εγγράφεστε σε αυτά, να προγραμματίζετε και να συμμετέχετε σε συναντήσεις στο πλαίσιο εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων, να απαντάτε σε ερωτηματολόγια, να υποβάλετε τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, και άλλες σχετικές λειτουργίες.

Β. Γνωστοποίηση και Αποδοχή Γενικών Όρων

H χρήση του διαδικτυακού τόπου  bni-greece.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου bni-greece.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις σας και τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών και του Παρόχου. 

Γ. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, τα σήματα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο bni-greece.com  ανήκουν αποκλειστικά στη BNI Inc. και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο bni-greece.com προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη και την διεθνή νομοθεσία.

2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΒΝΙ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE   καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου  να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου bni-greece.com  για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχόμενων πληροφοριών.

4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου bni-greece.com 

5. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου bni-greece.com  και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δ. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου bni-greece.com  τηρώντας τους παρόντες Όρους  Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τη ΒΝΙ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου bni-greece.com  με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  του παγκόσμιου οργανισμού ΒΝΙ ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
  • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE    και των υπηρεσιών της,
  • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  
  • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο bni-greece.com  ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
  • η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

2. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο, στη HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE   και στη ΒΝΙ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου bni-greece.com και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε ΒΝΙ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της ΒΝΙ.

Ε. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

1. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE , καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου bni-greece.com. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η ΒΝΙ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η ΒΝΙ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο  bni-greece.com 

2. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE   καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου  bni-greece.com   από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο  bni-greece.com με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου  bni-greece.com 

ΣΤ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Διασφάλιση απορρήτου.

1. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE   δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου bni-greece.com  που θα έρθουν σε γνώση της βάσει χρήσης, τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την αποστολή email, και SMS, την τηλεφωνική επικοινωνία, την αποστολή ενημερωτικών newsletter, την συμμετοχή σε Online Εκδηλώσεις ή Εκδηλώσεις με φυσική παρουσία  και την διαφημιστική προβολή υπηρεσιών και εκδηλώσεων της ΒΝΙ. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή υπηρεσιών της ΒΝΙ. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου bni-greece.com  διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει του νόμου 4624/2019 όπως ισχύει, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE   δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου bni-greece.com σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου bni-greece.com 

3. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτόν τον  σύνδεσμο.

Ζ. Γενικοί Όροι.

1. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου  bni-greece.com διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

2. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE   δεν  φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία ή προωθητικές ενέργειες μεταξύ των επαγγελματιών και επιχειρηματιών  που είναι μέλη της ή επισκεπτών/χρηστών που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ή προωθεί.

3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

4. Η μη ενάσκηση από τη HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

5. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

6. Η HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς ενημέρωση το περιεχόμενο των παρόντων όρων, οποτεδήποτε.

7. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της  HELLENIC BUSINESS NETWORK IKE  και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου bni-greece.com, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.